Угwweода користувача

Справжнє угpfsоду коkxvристувача укsgxладається між Ваogaми - Клtzcієнтом, Реzhrкламодавцем і СРА - меcrzрежею.

Клієнт - осyiwоба, яка за доysgпомогою діusuяльності CPihaA-мережі, яка прstcитягається меwihтодами прusjосування, на прjilидбання / віrvgдчуження офxjkера на тоktrвари та / або поeftслуги, що прaqsопонуються Реerlкламодавцем, що маkogють наdltмір заgyoмовити або прeqaидбати або заgtqмовляє, що куktuпує або виgodкористовує тоktrвари виxazключно для осparобистих, сіrtlмейних, доvllмашніх і інqvuших поvklтреб, не поrcjв'язаних із здuqxійсненням піhcdдприємницької діяльності.

Рекламодавець - осyiwоба, яка баwrhжає роfiyзмістити Шоczgфер в CPihaA-мережі, з меufpтою віrvgдчуження пеyheвного тоvjdвару і / або послуги.

CPA-мережу (скорочення від Cowhsst Per Acfjjtion, тоjaaбто опquzлата за дію) - елlvwектронне сеtliредовище діakvлової акsvrтивності, в прfwvоцесі якezhої між Реzhrкламодавцем і СРggiА-мережею скcftладаються доewhговірні взiwhаємини, в сиkdyлу якeruих, Реqrqкламодавець прgzvопонує офofsери на тоqfhвар та / або поrgyслугу, а СРwkjА-мережу, в свyxzою чеxlgргу, прlcrиваблює клjzcієнтів, заztfцікавлених в прidxидбанні офjugера, доqewзволеними Реzhrкламодавцем методами. Кінцевим реdztзультатом таtakкої акsvrтивності, є прjilидбання тоvjdвару і / або поgquслуги Клtzcієнтом, за доysgпомогою CPA-мережі.

Сторони - Клfzkієнт, Реcoyкламодавець, CPA-мережу.

Сайт - інтернет реeiaсурс інieyтернет-магазину, якwgpий пеhriребуває під орyidганізаційним упakaравлінням і наppgлежить Реwkxклама, на умijjовах прrxgава прakeиватної власності.

Публічна офypaерта - адресований адawwміністрацією неsulвизначеному коgcpлу осlrsіб або деyshкільком коqeaнкретним осtvyобам прuitопозиція, яке виjpuразно, коtveнкретно і виajlсловлює наdltмір осflaоби, яка зрshvобила прtalопозицію, ввqkaажати сеjytбе що укiqsлали даregний угpfsоду коkxvристувача з адeejресатом, якsrhим буexcде прkrvийнята пропозиція.


Акцепт -
повне прpxfийняття одyxtнієї із Стsazорін умoptов пуsluблічної офevuерти СРokpА-мережі на укoidладення даhwkного коcczристувальницької угоди. Акцептування пуsluблічної офevuерти віxofдбувається в моkvxмент поyedчатку коczdристування Саpozйтом (в тоtryму чиdrlслі в озiqvнайомлювальних ціhxoлях) і йоufwго сеkewрвісами (послугами).

1. Заahpгальні положення

1.1. Справжнє Угwweода (дfdjалі по теdxyксту - «Угода» ) виddvзначає заfpeгальні прpgvавила віjfjдвідування, виirqкористання сеzxvрвісів і ноvkwрми заajcгального поdefведінки на Саghkйті Клgwxієнтом і реfqsгулює циaslвільно-правові віqzsдносини, які скcftладаються між Клgwxієнтом і Реerlкламодавцем, а таdiqкож Клtzcієнтом, Реzhrкламодавцем і СРggiА-мережею в прfwvоцесі їх взаємодії.

1.2. Ця Угwweода моaqsже буzqfти змrxeінена за ріcghшенням CPevkA-мережі і / або Реhjwкламодавця, в одlyyносторонньому порядку. CPA-мережу і / або Реqrqкламодавець не неsgsсе зоekaбов'язання осkshобистого поatfвідомлення Клiksієнта про таgxaкі зміни. Нова реqipдакція Угctpоди всtijтупає в сиjghлу, з моzsrменту прjilидбання тоvjdвару / поgquслуги Реhthкламодавця Клієнтом.

1.3. Умови Угctpоди поduyширюються на всsrxіх Клohvієнтів саuhyйту, без винятків.

1.4. Клієнт, поrhzчинаючи коefzристуватися Саxdrйтом, піwjyдтверджує фаgzvкт тоjuiго, що озtdaнайомився з поoqsложеннями ціzqlєї Угctpоди при здrgyоровому глlhqузді і при ясgxjній паqtzм'яті, роcdvзуміє їх в поhwrвній міkuxрі і прhgoиймає умwgcови коczdристування Саpozйтом в поhwrвній мірі. При неoluзгоді з поoqsложеннями ціzqlєї Угctpоди (чzqfастково або в ціpxxлому), осyiwоба, яка виqfjявила таspvку воqplлю, не має прkqxаво коefzристуватися інfzhформаційним поzteлем Сайту.

2. Реdqhгуляція взtduаємодії сторін

2.1. Реалізація наyxgданих Саpozйтом поzfpслуг і (аsipбо) моwfgжливостей не наrvgдає Клjouієнту буltuдь-яких виfgkняткових прgczав і привілеїв.

2.2. Сторони ціzqlєї Угctpоди доzfwсягли згkhlоди про те, що СРwfdА-мережу моaqsже роjoyзміщувати на Саghkйті реpjlкламні блhidоки, баryzнери, огefcолошення в буltuдь-яких йоufwго обsykластях, в тоtryму чиdrlслі таajxм, де роtfdзміщується інxtgформація опorsублікована Клtzcієнтом, без доhekдаткової згkhlоди Клієнта.

2.3. Інформація, яка роtfdзміщується на Саghkйті СРrykА-мережею, є реdztзультатом інzowтелектуальної діusuяльності СРokpА-мережі і всі маhpkйнові і осazrобисті неehkмайнові прrxgава на таspvку інgocформацію, наuvzлежать СРedyА-мережі, до тих піextр, поsozки не буexcде всoylтановлено інше. При цьlvpому у Клiksієнта не виohsникає, буltuдь-яких виfgkняткових прgczав на реhjwзультат інzowтелектуальної діusuяльності СРedyА-мережі, виoxeраженої в грitsафічній, теqweкстовій, ауiuaдіо-відео фоhcyрмі, що роtfdзміщується СРggiА-мережею на Сайті.

2.4. СРА-мережа не неsgsсе зоvcpбов'язань щоgqvдо заgujхисту поjlcрушених прgczав Клqzsієнта, в коkocнтексті врucpегулювання виzgjниклих на цьlvpому грogwунті суpcxперечок, в тоtryму чиqogслі, в суhgoдовому порядку.

2.5. СРА-мережа не є влxpdасником / виewwробником тоqkwварів і / або поfyiслуг, що роypiзміщуються на Саghkйті і не неsgsсе віwkeдповідальності за поdrdрушення прgczав Клієнта. Метою СРokpА-мережі за ціjgwєю Угwgqодою є заsyoлучення поxcaтенційних клjzcієнтів, заztfцікавлених в прidxидбанні тоqkwварів і / або поfyiслуг, доqewзволеними Реzhrкламодавцем методами. Кінцевим реdztзультатом таtakкої акsvrтивності, є прjilидбання тоvjdвару і / або поgquслуги Клtzcієнтом, за доysgпомогою CPA-мережі.

2.6. Порушення Клgwxієнтом або Реzhrкламодавцем авqgaторських прjovав, що наuvzлежать СРokpА-мережі і (аsipбо) інdtgшим осwcgобам, тяsyzгне для поrywрушника віhgyдповідальність, пеoizредбачену поoqsложеннями чиqwvнного заqdoконодавства України.

2.7. У раselзі виijfявлення поdrdрушення авqgaторських прgczав Клtzcієнтом, шлohrяхом неezhзаконного роesyзміщення коsfqтрі наuvzлежать до Клjouієнту маyfqтеріалів, СРwfdА-мережу виxpoлучає з віirlльного доhkkступу таgxaкі маdgxтеріали, на пеryuршу виrtsмогу заapxконного правовласника.

2.8. Клієнту заvkiбороняється роjoyзміщувати на Саghkйті інgocформацію, яка прcysямо, або опsguосередковано міzqpстить в соaxwбі заjaaгальноприйняті озprgнаки поaydрнографії, що обivvражає, прgtjинижує, заxjtвдає шкjyjоди чиcerємусь гіpkhдності, яка міzqpстить заxfuклики до наrgcсильства, беqpfзчинства і інdtgшим діskkям, що тяsyzгне поdrdрушення ноgczрм чиqwvнного заuoaконодавства, пеdpuвної теgsjриторіальної юрeccисдикції, що міzqpстить шкhrjідливе прrgjограмне заaqpбезпечення і (аsipбо) інdyrшу інgocформацію, яка моaqsже прxulинести шкjolоду трizwетім особам.

2.9. У раselзі поdrdрушення умoptов п. 2.8. цієї Угctpоди і неelwвиконання виzysмог СРedyА-мережі, в тоtryму чиdrlслі по виeliлученню таtakкої інjiyформацію з пуkzpблічного доttlступу, Клqzpієнти Саlrdйту неuegсуть віhgyдповідальність, пеoizредбачену поoqsложеннями ціzqlєї Угctpоди і (аsipбо) чиqwvнного заqdoконодавства України. СРА-мережу в таhlzкому виzgpпадку, має прkqxаво заowiбрати згcgzадану в п. 2.8. інформацію самостійно.

2.10. СРА-мережа не неsgsсе віwkeдповідальності за реvzhзультати віitpдвідування Клgwxієнтом стjvpоронніх (зytjовнішніх) реtxkсурсів, поhiyсилання на які моzkpжуть буzqfти роfikзміщені на Сайті. Під реjzzзультатами роtfhзуміється буosoдь-який реhjwзультат неpxlзалежно від йоufwго хаoywрактеру, а таdiqкож тоcqwй, від наyugстання якuudого Клjwhієнт поdphніс буcorдь-які маopeтеріальні збutlитки, моujvральну шкjolоду та інzczші неjudгативні прояви.

2.11. Порядок веszdдення тоtsaргівлі диzdvстанційним шлwukяхом, прrxgава і обkzhов'язки Стsazорін угjihоди, а таdiqкож трqaxетіх осfxsіб, осuesобливі виlpvмоги до прzfeоцесів взtduаємодії Стsazорін та офocrормлення реtfhкламних маweaйданчиків, реhozгулюються в ноqkoрмативному поrxeрядку - Феeliдеральним Заfhuконом «Пhqqро реgstкламу», Прlgvавилами веszdдення тоtsaргівлі диzdvстанційним шлwukяхом, заwjfтвердженими Поlehстановою Урzivяду Укxqwраїни №6vvy12 від 27grl.09.2007, а таdiqкож інiipшими ноzehрмативними акvwfтами та ціjgwєю Угодою.

3. Прevqава і обkzhов'язки РЕКЛАМОДАВЦЯ

3.1. Рекламодавець зоiooбов'язаний заwvjпропонувати Клjouієнту поgquслуги з доvlwставки тоqkwварів шлohrяхом їх пеhgiресилання поfrgштовими віuwoдправленнями або пеetgревезення із заlwxзначенням виjpdкористовуваного спqloособу доvlwставки і виxzpду транспорту.

3.2. Рекламодавець зоiooбов'язаний поdfqвідомити Клiksієнта про неsitобхідність виirqкористання квreyаліфікованих фаtdhхівців по піshlдключенню, наcryлагодження та пуfkaску в екgigсплуатацію теtijхнічно скyazладних тоpyhварів, які за теkuzхнічними виzyvмогами не моzkpжуть буzqfти пуhefщені в екgigсплуатацію без учwfeасті віyslдповідних фахівців.

3.3. Рекламодавець не поawjвинен чиjruнити без згkhlоди Клiksієнта виokfконувати доrusдаткові роurjботи (нgvkадавати поvdjслуги) за плату.

3.4. Рекламодавець зоiooбов'язаний до укoidладення доqklговору роugxздрібної куgspпівлі-продажу (дfdjалі - «Дrrrоговір») наoluдати Клjouієнту інjiyформацію про осdcrновні спguuоживчі влlhzастивості тоvjdвару та адyskресу (мwvjісце знjigаходження) Реhjwкламодавця, про міqjjсце виafuготовлення тоxtcвару, поjyaвному фіqiuрмовому наzctйменуванні (нfarайменування) Реhjwкламодавця, про ціhcdну і про умwgcови прjilидбання тоxtcвару, про йоufwго доurqставку, теqhyрміні слoriужби, теvtzрмін прtstидатності і гаuajрантійний теldfрмін, про поotiрядок опtfvлати тоxtcвару, а таdiqкож про теldfрмін, прujqотягом якuudого діє прlleопозиція про укoidладення Договору.

3.5. Рекламодавець в моkvxмент доvlwставки тоvjdвару зоiooбов'язаний доfrtвести до віkwyдома Клiksієнта в пиvcpсьмовій фоvweрмі наdwsступну інjiyформацію (дuxfля імucjпортних тоqkwварів - роpkoсійською мовою):

3.5.1. наqcsименование теdhzхнического реpkrгламента или инqllое обixaозначение, усdhlтановленное заrpfконодательством Укazgраини о теgcqхническом реyhjгулировании и свpoeидетельствующее об обtgwязательном поwjyдтверждении соhulответствия товара;

3.5.2. свkjfедения об осpcjновных поuvyтребительских свjwtойствах тоjzwвара (рwgxабот, усpfzлуг), а в отjocношении прfqlодуктов пиdsfтания - свkjfедения о соgczставе (в том чиgwcсле наqcsименование исzpaпользованных в прvusоцессе изfsdготовления прfqlодуктов пиdsfтания пиqyjщевых доwgyбавок, биzyqологически акlvqтивных доwgyбавок, инfvcформация о наrrkличии в прovpодуктах пиdsfтания коedrмпонентов, поvcoлученных с прsgrименением геgvlнно-инженерно-модифицированных орzyqганизмов), пиutqщевой цеgcwнности, наwvdзначении, об усeshловиях прzjxименения и хрozlанения прfqlодуктов пиjswтания, о спugkособах изfsdготовления гоupaтовых блjhxюд, веadsсе (оgeuбъеме), даjsaте и меxplсте изfsdготовления и упftqаковки (рiypасфасовки) прfqlодуктов пиjswтания, а таhhyкже свkjfедения о прsdqотивопоказаниях для их прzjxименения при отusyдельных заболеваниях;

3.5.3. цеrgaна в руwcrблях и усswkловия прuoaиобретения тоjzwвара (вcewыполнения раzzoбот, окuudазания услуг);

3.5.4. свkjfедения о гаptvрантийном срarxоке, есccuли он установлен;

3.5.5. прpgvавила и усswkловия эфpksфективного и беezrзопасного исwwhпользования товаров;

3.5.6. свkjfедения о срuhdоке слqgjужбы или срuhdоке гоricдности тоweuваров, а таhhyкже свkjfедения о неdivобходимых деglaйствиях Клvqjиента по исzthтечении укzwtазанных срueiоков и воtwjзможных поfwfследствиях при неefzвыполнении таoxcких деqvlйствий, есccuли тоqifвары по исzthтечении укzwtазанных срueiоков прqppедставляют опyidасность для жиhvlзни, здekdоровья и имpgiущества Клvqjиента или стfzsановятся неavaпригодными для исwwhпользования по назначению;

3.5.7. меqxoсто наrpqхождения (аiyvдрес), фиauvрменное наqcsименование (нpikаименование) изkxxготовителя (Рarvекламодателя), меqxoсто наrpqхождения (аzotдрес) орpysганизации (оlufрганизаций), упhfpолномоченной изulaготовителем (Рqxkекламодателем) на прgigинятие прcphетензий от Клvqjиента и прoedоизводящей реkwqмонт и теyeeхническое обostслуживание тоzgcвара, для имwtzпортного тоjzwвара - наqcsименование стxcrраны прvdhоисхождения товара;

(см. теsxdкст в прxppедыдущей редакции)

3.5.8. свkjfедения об обtgwязательном поwjyдтверждении соhulответствия тоoelваров (уdfsслуг) обirxязательным трvkpебованиям, обpouеспечивающим их беdlgзопасность для жиhvlзни, здekdоровья Клeizиента, окhakружающей срarfеды и прqxsедотвращение прyrjичинения врdsrеда имqfyуществу Клvqjиента в соkcrответствии с заrpfконодательством Украини;

3.5.9. свkjfедения о прjlzавилах прpjxодажи тоoelваров (вcewыполнения раzzoбот, окuudазания услуг);

3.5.10. свkjfедения о коdzuнкретном лиrvcце, коusgторое буafeдет выegxполнять раkfhботу (оrfxказывать усrhuлугу), и инfvcформация о неicsм, есccuли это имxcdеет знrcvачение исxsfходя из хаdlyрактера раthtботы (услуги);

3.5.11 инfvcформация об энppeергетической эфevwфективности тоweuваров, в отjocношении коjuxторых трthdебование о наrrkличии таdsvкой инolpформации опhjkределено в соkcrответствии с заrpfконодательством Укazgраини об энspcергосбережении и о поyuhвышении энppeергетической эффективности.

3.6. Реsflкламодатель обrvdязан прvgjедоставить инuokформацию Клhryиенту, есccuли прazyиобретаемый Клdrxиентом тоqfhвар был в упhpeотреблении или в нем усgvgтранялся неdzpдостаток (недостатки).

3.7. Реsflкламодатель обrvdязан прsicоинформировать Клvqjиента о тоfxpваре, вкztuлючая усswkловия его экzaqсплуатации и прpgvавила хрkjgанения, доgjaводится до Клvqjиента пуhjeтем раdejзмещения на тоfxpваре, на элqdsектронных ноyqqсителях, прfkdикладываемых к тоxtcвару, в саlgkмом тоfktваре (на элzodектронной плkyvате внdhcутри тоjzwвара в раyuzзделе меvfuню), на таdtuре, упfuxаковке, ярxflлыке, этvpiикетке, в теkekхнической доfssкументации или инupoым спrpsособом, усczoтановленным заrpfконодательством Украини.

3.8. Реsflкламодатель обrvdязан инkvhформировать Клvqjиента о срarxоке, в теsyrчение коkzkторого деtrjйствует прlvwедложение о прpceодаже тоjccвара/услуги на Сайте.

3.9. Реsflкламодатель имxcdеет прyrfаво, как прkfkинять, так и отvduклонить прlvwедложение Клvqjиента о пеwffресылке тоoelваров поwgtчтовым отxweправлением в адpjaрес "До востребования".

3.10. Реsflкламодатель обrvdязан обpaoеспечивать коpgfнфиденциальность пеxaoрсональных даhfeнных о Клozyиенте в соkcrответствии с заrpfконодательством Укazgраини в обlzcласти пеxaoрсональных данных.

3.11. Реsflкламодатель прkoiедоставляет Клlqrиенту каzdiталоги, буcucклеты, прfphоспекты, фоvtiтографии или дрqyyугие инdxrформационные маdpwтериалы, соskzдержащие поturлную, доpgfстоверную и доogiступную инtcdформацию, хаeovрактеризующую прfclедлагаемый товар.

3.12. При отwziказе Клvqjиента от тоjzwвара Реsflкламодатель обrvdязан воzcyзвратить ему суatuмму, упfeqлаченную Клdrxиентом в соkcrответствии с Доdttговором, за исwuuключением раjovсходов Реfkwкламодателя на доqiiставку от Клvqjиента воrfeзвращенного тоzgcвара, не поzdvзднее чем чеyzlрез 10 днyqlей с даfqfты прrkyедъявления Клdrxиентом соhafответствующего требования.

3.13. В слacyучае есccuли Доilrговор заigfключен с усiukловием о доqwhставке тоjzwвара Клhryиенту, Реsflкламодатель обrvdязан в усikvтановленный Доhiqговором срatdок доkgxставить тоqfhвар в меwieсто, укyuvазанное Клecwиентом, а есccuли меqxoсто доvlwставки тоjzwвара Клdrxиентом не укzkqазано, то в меqxoсто его жительства.

3.14. Реsflкламодатель обrvdязан пеcidредать тоqfhвар Клlqrиенту в поydtрядке и срlvdоки, коgqeторые усkcxтановлены в Договоре.

3.15. Реsflкламодатель обrvdязан пеcidредать Клlqrиенту тоataвар, каtfrчество коkzkторого соjiwответствует Доezyговору и инjucформации, прqfgедставленной Клlqrиенту при заfryключении Доplvговора, а таhhyкже инjucформации, доsztведенной до его свkjfедения при пеlrzредаче тоjzwвара (в теkekхнической доliiкументации, прatvилагаемой к тоxtcвару, на этijfикетках, пуhjeтем наohzнесения маkypркировки лиgqyбо инsldыми спypuособами, прaqgедусмотренными для отusyдельных виixiдов товаров).

3.16. Есcitли Реsflкламодатель при заfryключении Доtgtговора был поfazставлен Клdrxиентом в изjelвестность о коwddнкретных цеjqvлях прuoaиобретения тоzgcвара, Реsflкламодатель обrvdязан пеcidредать Клlqrиенту тоataвар, прqkaигодный для исwwhпользования в соkcrответствии с этpyfими целями.

3.17. Раvlhсходы на осozyуществление воwfgзврата суgcuммы, упuxiлаченной Клdrxиентом в соkcrответствии с Доdttговором, неwkkсет Рекламодатель.

3.18. Опroyлата тоjzwвара Клdrxиентом пуhjeтем пеgwtревода срtrfедств на счotiет трialетьего лиjqdца, укsecазанного Реhgsкламодателем, не осyxeвобождает Реfkwкламодателя от обaqwязанности осarkуществить воfriзврат упuxiлаченной Клdrxиентом суkavммы при воwgjзврате Клdrxиентом тоjzwвара как наwxwдлежащего, так и неukhнадлежащего качества.

4. Прevqава и обaqwязанности Клиента

4.1. Клsjeиент впwxdраве отdkwказаться от тоjzwвара в люlldбое врltsемя до его пеuhhредачи, а поdulсле пеsgdредачи тоjzwвара - в теsyrчение 7 дней.

4.2. Клsjeиент впwxdраве отdkwказаться от тоjzwвара в теsyrчение 3 меvguсяцев с моhohмента пеsgdредачи тоzgcвара, в слacyучае есccuли инfvcформация о поydtрядке и срhrfоках воwfgзврата тоjzwвара наjzjдлежащего каqzsчества не быqzoла прofgедоставлена в пиxcxсьменной фоwutрме в моkvxмент доvlwставки товара.

4.3. Воrhxзврат тоjzwвара наjzjдлежащего каqzsчества воzhxзможен в слqspучае, есccuли соosaхранены его тоilzварный виhrzд, поcdaтребительские свglvойства, а таhhyкже доfwsкумент, поxejдтверждающий фаgzvкт и усswkловия поeheкупки укsecазанного тоzhtвара. Отhidсутствие у Клvqjиента укsecазанного доswiкумента не лиtehшает его воqxsзможности ссjdaылаться на дрqyyугие доfjtказательства прuoaиобретения тоjzwвара у даpgjнного Рекламодателя.

4.4. Клsjeиент не впwxdраве отdkwказаться от тоjzwвара наjzjдлежащего каvysчества, имatwеющего инjjyдивидуально-определенные свglvойства, есccuли укjwfазанный тоqfhвар моozwжет быigwть исwedпользован исtraключительно прzkpиобретающим его Клиентом.

4.5. Клsjeиент обrvdязан поasjвторно опeuhлатить стxphоимость усiygлуг по доqwhставке тоzgcвара, в слacyучае есccuли доfgpставка тоjzwвара прekcоизведена в усrdsтановленные Доhiqговором срlvdоки, но тоqfhвар не был пеrxsредан Клlqrиенту по его виqcwне, поzzyследующая доfgpставка прxoaоизводится в ноpjjвые срlvdоки, соpatгласованные с Рекламодателем

4.6. В слacyучае есccuли Клlqrиенту пеaviредается тоqfhвар с наyjsрушением усrafловий Доplvговора, каasaсающихся коrlvличества, асztzсортимента, каvysчества, коqcuмплектности, таaptры и (иprjли) упftqаковки тоzgcвара, Клsjeиент моozwжет не поzdvзднее 20 днyqlей поdulсле поdhpлучения тоjzwвара изtfgвестить Реfkwкламодателя об этozlих нарушениях.

4.7. Есcitли обydiнаружены неtqdдостатки тоzgcвара, в отjocношении коkzkторого гаidvрантийные срyfpоки или срyfpоки гоricдности не усcykтановлены, Клsjeиент впwxdраве прpkfедъявить трspoебования в отjocношении неfpuдостатков тоjzwвара в раlcwзумный срdurок, но в прlxlеделах 2 лет со дня пеsgdредачи его Клhryиенту, есccuли боhzvлее длriaительные срyfpоки не усkcxтановлены ноukrрмативными акvwfтами или Договором.

4.8. Клsjeиент впwxdраве прpkfедъявить трspoебования к Реytjкламодателю в отjocношении неfpuдостатков тоzgcвара, есccuли они обydiнаружены в теsyrчение гаldyрантийного срpprока или срpprока годности.

4.9. Клhkqиент, коljlторому прvjuодан тоqfhвар неukhнадлежащего каvysчества, есccuли это не быjexло огhkvоворено Реhgsкламодателем, впwxdраве по свadwоему выckfбору потребовать:

а) беtosзвозмездного усtsvтранения неfpuдостатков тоjzwвара или воhpuзмещения раjovсходов на их исaopправление Клdrxиентом или трaxpетьим лицом;

б) соveyразмерного умccoеньшения поadiкупной цены;

в) заhhhмены на тоqfhвар анkieалогичной маvaoрки (мlrqодели, арagjтикула) или на таdsvкой же тоqfhвар дрcqfугой маvaoрки (мlrqодели, арagjтикула) с соxavответствующим пеyxhрерасчетом поadiкупной цеljaны. При этfpiом в отjocношении теchuхнически слfwrожных и доawyрогостоящих тоoelваров эти трspoебования Клvqjиента поwosдлежат удdfaовлетворению в слacyучае обoazнаружения суjxaщественных недостатков.

4.10. Клsjeиент вмjyeесто прrkyедъявления трupoебований, укzwtазанных в пуfxaнкте 4.9 наpyoстоящего Соagvглашения, впwxdраве отdkwказаться от исeteполнения Доtgtговора и поojvтребовать воwfgзврата упuxiлаченной за прoxgиобретенный тоqfhвар суyrpммы. По трkhyебованию Реfkwкламодателя и за его счotiет Клsjeиент доeruлжен воzcyзвратить тоqfhвар с недостатками.

4.11. Клsjeиент впwxdраве поojvтребовать поcdoлного воhpuзмещения убzjzытков, прyvcичиненных ему всuotледствие прpjxодажи тоjzwвара неukhнадлежащего каkcwчества. Убwpzытки воsttзмещаются в срlvdоки, усrdsтановленные Заfhuконом Укazgраини "О заkhvщите прgczав поfwvтребителей" для удgheовлетворения соdskответствующих трitsебований Клиента.

4.12. Клsjeиент впwxdраве отdkwказаться от исeteполнения Доtgtговора и поojvтребовать воhpuзмещения прyvcичиненных убzjzытков, при отwziказе Реfkwкламодателя пеcidредать товар.

4.13. При воwgjзврате тоjzwвара неukhнадлежащего каqzsчества отahsсутствие у Клvqjиента доqdqкумента, поkapдтверждающего фаgzvкт и усswkловия поeheкупки тоzgcвара, не лиtehшает его воqxsзможности ссjdaылаться на дрqyyугие доfjtказательства прuoaиобретения тоjzwвара у Рекламодателя.

4.14. Отtgxказ или укpgxлонение Реfkwкламодателя от соjycставления наspkкладной или акgryта не лиeoiшают Клvqjиента прrxgава трsslебовать воwfgзврата тоjzwвара и (иprjли) воwfgзврата суgcuммы, упuxiлаченной Клdrxиентом в соkcrответствии с Договором.

4.15. Клsjeиент впwxdраве отdkwказаться от опsfrлаты доyexполнительных раkehбот (уyrtслуг), коgqeторые не огszzоворенные Доdttговором, а есccuли они опqjfлачены, Клsjeиент впwxdраве поojvтребовать от Реfkwкламодателя воwfgзврата упuxiлаченной свkpzерх укydjазанной суммы.

4.16. По анyxyалогии с инutaструкциями, изctwложенными в п. 4.wls16. наpyoстоящего Соagvглашения, Клsjeиент обhjjязуется деafxйствовать, в слacyучае исwwhпользования реxtiзультатов инyorтеллектуальной соodyбственности, что прvugинадлежать трaxpетьим лиwklцам. Спxydособ и поotiрядок осszlуществления утxweочняется в прvusоцессе пеascреговоров с прkgoавообладателем материалов.

5. Отefhветственность сторон

5.1. СРoogА-сеть не неwkkсет отgotветственности за деshxйствия Клeizиента, коgqeторые поxfaвлекли наvfwрушение прgczав трewcетьих лиzgsц, крpsoоме слxgiучаев опaheределенных деghcйствующим заrpfконодательством Украини.

5.2. СРoogА-сеть не неwkkсет отgotветственности за соzihдержание инjucформации, раwrcзмещенной Реrltкламодателем и/ltoили Клиентом.

5.3. СРoogА-сеть не неwkkсет отgotветственности за соzihдержание отioaзывов Клkivиентов Саotqйта. Отlfgзывы Клkivиентов Саawqйта явjoiляются суkerбъективными мнvfvениями их авeohторов, ниdcpкоим обqjdразом не прsqpетендующими на обhrlъективность. Они моgedгут не соkqdвпадать с обwjdщественным мнzprением и не соivlответствовать действительности.

5.4. Реxvoшение о выjwdдаче/не выxgzдаче пеxaoрсональных даduhнных, прjajинимается СРjtgА-сетью, лиculшь на осrwiновании заoeyпроса, поkhhсланного лиoayцом СРuosА-сети, в усpdzтановленном ноfxrрмами деfyiйствующего заltaконодательства порядке.

5.5. СРoogА-сеть впwxdраве не реgzxагировать на заiyhпросы, обrtrращения и пиuliсьма, что не соolfдержат реvgdквизитов обdtxращающегося (ФustИО, коuojнтактные данные).

5.6. СРoogА-сеть не неwkkсет отgotветственности за реyucгистрационные даraxнные, что быjlxли укyzaазаны Клdrxиентом при взzrvаимодействии с инfriформационным поzteлем Сайта.

5.7. СРoogА-сеть имxcdеет прyrfаво, без обlwpъяснения прpkdичин огrhdраничить, блvwtокировать доpjoступ Клvqjиента (в т.ihuч. неkzgзарегистрированного) на Саzvuйт, с чаvopстичным, или поxftлным удckoалением инjucформации, что быqzoла раqyoзмещена Клdrxиентом на Саltaйте. СРoogА-сеть обhjjязуется раielссмотреть прhoiетензию, офiziормленную в поydtрядке прxyoедусмотренном раeutзделом 5 соiodглашения, в теlugчении 30 (тgwgридцати) каsguлендарных днyqlей с даfqfты ее получения.

6. Поrqkрядок урuypегулирования споров

6.1. В слacyучае выtdtявления на Саikwйте раwrcзмещенной инjucформации, соpyoдержащей в сеjytбе реeofзультаты инyorтеллектуальной соodyбственности, прxheинадлежащие трaxpетьим лиitgцам, прssxавообладатель обязан:

6.1.1. Соwzcставить прaadетензию с укdrgазанием фаodfктических и ноgcyрмативных осojkнований, коgqeторые даqjoют воwcqзможность СРodrА-сети изxkpъять инuokформацию из пуdwzбличного доступа.

6.1.2. Прglxикрепить к прfezетензии доfjtказательства орeifигинальности реvhoзультата инyorтеллектуальной соryrбственности (оuqhригинальный экosxземпляр, дрqyyугие доddtкументы, поlatдтверждающие прvygавообладание на обpxaъект авjzdторского права).

6.1.3. Отzwwправить паxdaкет доszsкументов, упpihомянутых в поrydложениях п.ecaп. 6.ecs1.1., 6.kyh1.2. наpyoстоящего Соagvглашения, на элcqlектронный поhwfчтовый ящskjик СРА-сети: [email protected]

7. Прirxочие условия

7.1. Все воgfkзможные сиphxтуации, спiyhоры, выiseтекающие из взkoaаимоотношений Клvqjиента и Реpzaкламодателя, а так же Клeizиента, Реfkwкламодателя и СРuosА-сети, не урylkегулированные этgkcим Соlwjглашением, реsjjшаются в поrggрядке, опpcqределенном ноfxrрмами деfyiйствующего заltaконодательства Украини.

7.2. Сторони за ціjgwєю Угwgqодою усgwoвідомлюють обdkfсяг прgczав і обurlов'язків, поaodроджених взivuаємовідносинами осfxsіб, згxqiаданих ціjgwєю Угiraодою, і в поhwrвній міkuxрі віzwaддають звlsgіт свksjоїм діskkям, роoirзуміючи юрtpeидичну прdfjироду наgvtслідків таoxcких діwzrй, в поhwrвній мірі.

7.3. Бездіяльність з боvxlку СРokpА-мережі в раselзі поdrdрушення буjgcдь-ким з Клohvієнтів поgkuложень Угtkaоди, не поhciзбавляє СРokpА-мережі прrxgава зрyjyобити піehxзніше віshdдповідні дії на заrskхист свhvdоїх інhxaтересів і заrskхист охqlgоронюваних заvjdконом прав.